Βασικές πληροφορίες


Πρόγραμμα: Erasmus+
Βασική δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
Δράση: Στρατιγικές συνεργασίες
Τίτλος Έργου: Implementation and Validation of Non-formal Training on Sustainability for Environmental Testing Laboratories workers
Ακρώνυμο Έργου: ECVET – Lab
Ημερομηνία Έναρξης: 01/10/2016
Ημερομηνία Λήξης: 30/09/2018