Πνευματικά προϊόντα


ΠΠ1: Σύστημα και  Πλαίσιο διασφάλισης προσόντων [read more=”Περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Ο στόχος αυτού του πρώτου προϊόντος είναι η δημιουργία ενός Πλαισίου Διασφάλισης Προσόντων που θα βασίζεται στις αρχές των ευρωπαϊκών εργαλείων που αναφέρονται στην διαφάνεια των προσόντων και των ικανοτήτων που αποκτούνται κυρίως στον χώρο εργασίας ή μέσω διαφορετικών διαδρομών μάθησης. Με τον τρόπο αυτό, δυο βασικά στοιχεία του έργου π.χ το πρόγραμμα  εκπαίδευσης στην Πληροφορική, το πρότυπο προσόντων για  τεχνικούς εργαστηρίων και το επίπεδο του στο Ευρωπαϊκού Πλαίσιο προσόντων(EQF), θα  επικυρωθούν με βάση τις συστάσεις  του συστήματος  ECVET. Το έργο ECVET-Lab έχει στόχο να προσφέρει μια διακρατική απάντηση σε μια εκπαιδευτική ανάγκη που παρατηρείται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης  για να εγγυηθεί την διακρατική αξία αυτού του έργου, είναι βασικό να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια δημιουργώντας ένα εργαλείο  που θα  διασφαλίσει την ευρωπαϊκή  πτυχή του έργου, όχι  με επιπλέον εργασία, αλλά χάρη  στην εργασία που έγινε αρχικά με την ανάπτυξη της μη τυπικής Συνεχής  Eπαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση(ΕΕΚ). Αυτή η διακρατική αναγνώριση θα επιτευχθεί χάρη στην προκαταρκτική εργασία που έγινε από τους εταίρους κατά την διάρκεια του σταδίου της πρότασης του έργου για τις ανάγκες κατάρτισης, αλλά θα ζητηθεί ή εγκαθίδρυση  κοινών αρχών και πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ιδέα πίσω από το προϊόν είναι έτσι να προσφέρει ένα ειδικό αλλά μη μεταβιβάσιμο εργαλείο, το Πλαίσιο Διασφάλισης Προσόντων, που θα καθοδηγεί τους εταίρους στην μελλοντική  ενσωμάτωση του προγράμματος  ECVET-Lab στα τοπικά προγράμματα προσόντων, προωθώντας μια ευρύτερη χρήση του συστήματος και άλλων  ευρωπαϊκών εργαλείων αναγνώρισης στην συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση(C-VET).

Το προϊόν αυτό θα είναι το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη του προγράμματος , αλλά προβλέπεται επίσης να είναι ένα γενικό εργαλείο που θα χρησιμοποιείται και σε άλλους τομείς στο μέλλον. Όντως, το προϊόν θα προτείνει ένα πλαίσιο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον σχεδιασμό οποιουδήποτε προγράμματος Συνεχής επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης(C-VET) στις χώρες των εταίρων, θέτοντας τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να σχεδιαστεί.

[/read]

ΠΠ2:Οδηγός ECVET – Lab για Βέλτιστες Βιώσιμες Πρακτικές [read more=”Περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Aυτό το προϊόν του έργου θα είναι αφιερωμένο στη συλλογή Καλών Βιώσιμων Πρακτικών που ακολουθούν  τα Εργαστήρια περιβαλλοντικών Δοκιμών και Επιστήμης. Αυτό είναι ένα σημαντικό στάδιο για τον προσδιορισμό του  Προτύπου Προσόντων/ Προφίλ Ικανοτήτων ,  καθώς το τελευταίο  θα περιλαμβάνει όλα τα καθήκοντα και τις ευθύνες που ένας  τεχνικός  εργαστηρίου που γνωρίζει την βιωσιμότητα , πρέπει να έχει προκειμένου να πραγματοποιήσει καλές περιβαλλοντικές πρακτικές στον εργασιακό χώρο.

Οι εταίροι θα επιδιώξουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τις βιώσιμες τεχνολογίες και διαδικασίες στα εργαστήρια. Αυτό σημαίνει ότι θα εξετάσουν την τεχνική καινοτομία, την  βιώσιμη συμπεριφορά του τεχνικού  στο χώρο εργασίας, την  εφαρμογή βιώσιμων διαδικασιών από την ομάδα διεύθυνσης του εργαστηρίου και τον ρόλο των διευθυντών για να υποστηρίξουν  την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών από τον τεχνικό, μεταξύ άλλων. Ορισμένα θέματα για τις βέλτιστες  πρακτικές θα είναι:
•Περιβαλλοντική διαχείριση: δομή και υπευθυνότητες, τεκμηρίωση, επικοινωνία, οδηγίες επιχειρησιακού ελέγχου και παρακολούθηση
•Απόβλητα: πρόληψη, διαχείριση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση
•Λύματα: πρόληψη, διαχείριση, επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση
•Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων: πρόληψη, διαχείριση, επεξεργασία
•Ενέργεια: διαχείριση ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα
•Νερό: διαχείριση υδάτων, ορθολογική χρήση του νερού
•Επικίνδυνες ουσίες: Επιλογή ουσίας / αντικατάσταση, διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους, αποθήκευση και προϋποθέσεις χρήσης
•Θόρυβος: πρόληψη, διαχείριση του εξοπλισμού / θορυβώδεις δραστηριότητες, μείωση του θορύβου

Οι βέλτιστες πρακτικές θα προέρχονται τόσο από περιβαλλοντικά εργαστήρια και άλλα είδη εργαστηρίων, δεδομένου ότι μπορούν να μεταφερθούν σε εργαστήρια περιβαλλοντικών δοκιμών.

Η τελική παράδοση του προϊόντος αυτού θα είναι η έκδοση και δημοσίευση του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών

Αυτός ο οδηγός θα διαδοθεί περαιτέρω ευρέως σε διαφορετικές ομάδες-στόχους: στους παροχείς Συνεχής  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  για τεχνικούς εργαστηρίων περιβαλλοντικών δοκιμών, στους εκπαιδευόμενους τεχνικούς εργαστηρίων, στους διαχειριστές των περιβαλλοντικών εργαστηρίων, αλλά και στις δημόσιες αρχές και ινστιτούτα  για ένα ευρύτερο αντίκτυπο με το πέρασμα του χρόνου  στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[/read]

ΠΠ3: ECVET – Lab Πρότυπο Προσόντων / Προφίλ Ικανοτήτων και Εκπαιδευτικές Ενότητες [read more=”Περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Ο στόχος του τρίτου πνευματικού προϊόντος είναι να αναπτύξει και να εγκαταστήσει ένα Πρότυπο Προσόντων/ Προφίλ Ικανοτήτων για τους τεχνικούς του εργαστηρίου για περιβαλλοντικές δοκιμές και επιστήμης και οι ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι χωρισμένες σε  εκπαιδευτικές ενότητες. Κάτω από τον όρο Πρότυπο Προσόντων συμπεριλαμβάνουμε και το Προφίλ  Ικανοτήτων γιατί σε πολλές χώρες ο όρος Προφίλ Ικανοτήτων αναφέρεται σε ένα Πρότυπο προσόντων.

Το Πρότυπο Προσόντων θα περιγράφει λεπτομερειακά την ελάχιστή γνώση, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να έχει ένα άτομο για να μπορεί να εργαστεί στον τομέα των Εργαστηρίων Περιβαλλοντικών Δοκιμών , πληρώντας το κριτήριο για βιώσιμη διαχείριση στον τομέα αυτό. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων θα προέρχεται από την δουλεία που έχει προηγουμένως γίνει στα Προϊόντα 1 και 2. Πιο ακριβέστερα, το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας ECVET  που δημιουργήθηκε στον Προϊόν 1 και  ο Οδηγός για Βέλτιστες Βιώσιμες Πρακτικές που εκδόθηκε στο Προϊόν 2  θα είναι οι βάσεις για αυτό το Πρότυπο Προσόντων.

[/read]

ΠΠ4: ECVET Lab Πλατφόρμα Πληροφορικής και Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Προγράμματος [read more=”Περισσότερα” less=”Λιγότερα”]

Το τέταρτο πνευματικό προϊόν είναι το στάδιο της ανάπτυξης του εργαλείου πληροφορικής του έργου που θα περιλαμβάνει το διαδραστικό περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος και τα Αξιολόγησης Προόδου  τα οποία έχουν είδη αποφασιστεί κατά την διάρκεια του 3ου πνευματικού προϊόντος. Ο  υπεύθυνος οργανισμός ,  MMC, που εξειδικεύεται σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα της ανάπτυξης εργαλείων πληροφορικής , θα συντονίσει τις εργασίες που θα γίνουν από τους οργανισμούς  NOVOTEC, Nireas – IWRC, ITeE-PIB  και 3s. Ο τελικός στόχος αυτού του Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Πόρου είναι να δημιουργηθεί μια πολύ διαδραστική  σε απευθείας σύνδεση πλατφόρμα όπου οι τεχνικοί εργαστηρίων θα εκπαιδευτούν συμφώνα με το επίπεδο των δεξιοτήτων τους, την γνώση  και τις  ικανότητες τους.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος θα είναι οι τεχνικοί από τα εργαστήρια περιβαλλοντικών δοκιμών κατά την διάρκεια της εφαρμογής του έργου, αλλά αυτός ο στόχος  σιγά  σιγά θα αυξηθεί , καθώς το έργο θέλει να απευθυνθεί σε μεγαλύτερες ομάδες στόχου και τμήματα στο μέλλον.

Η ανάπτυξη των καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής αντανακλά τους δυο πυλώνες του έργου που είναι πρώτον η προώθηση των θεμάτων βιωσιμότητας και  της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εργαστηρίων περιβαλλοντικών δοκιμών και δεύτερον η επικύρωση  της μη τυπικής και άτυπης  μάθησης  χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά εργαλεία αναγνώρισης. Για τον λόγο αυτό, η πλατφόρμα θα δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο που θα συμμορφώνεται  με τα συμφωνημένα πρότυπα, τα ίδια η ισοδύναμα    με τα προσόντα της τυπικής εκπαίδευσης όπως αναφέρεται ι στην σύσταση του Ευρωπαϊκού  Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2012 για την επικύρωση της μη τυπική και άτυπης μάθησης.

Αυτό το πρόγραμμα θα είναι στην Αγγλική, Ισπανική , Ελληνική και Πολωνική γλώσσα. Όλοι οι εταίροι θα κάνουν τις τρεις εργασίες που περιγράφονται πιο κάτω και οι πρώτη και η δεύτερη εργασία θα γίνονται ταυτόχρονα.

Το προϊόν αυτό θα επικεντρωθεί πολύ στην ποιότητα όπως αυτή αντανακλάται στην μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για να έχουμε την τελευταία έκδοση του προγράμματος. Οι εταίροι θα δημιουργήσουν το πρόγραμμα σιγά σιγά, και θα εμπλέξουν και εξωτερικούς συνεργάτες για να αναθεωρήσουν το υλικό, μετά θα διορθώσουν ,βελτιώσουν, προσαρμόσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις συστάσεις τους, ελέγξουν  και τελικά θα το επεξεργαστούν. Το πρόγραμμα θα αναθεωρηθεί από τους τεχνικούς των Περιβαλλοντικών εργαστηρίων, που θα κάνουν ανατροφοδότηση και συστάσεις που θα συγκεντρωθούν από τους εταίρους και θα ληφθούν υπόψη για το τη τελική  έκδοση του προγράμματος. Περίπου 100-150 εθελοντές επαγγελματίες θα συμμετέχουν σε αυτή την δραστηριότητα του έργου, έτσι ώστε να έχει μια πολύ καλή ποιότητα.

[/read]