Το πρόβλημα


Οι εργασίες των εργαστηρίων περιβαλλοντικών δοκιμών έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η εμπειρία δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτός οα αντίκτυπος μπορούσε να μειωθεί ή να αποφευχθεί με οικονομικούς τρόπους χωρίς  να διακυδεύεται η ασφάλεια και μπορεί να ενισχυθεί.

Στο 7η Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης ‘Living well, within the limits of our planet’, η ΕΕ δημιούργησε ένα ελκυστικό όραμα για το μέλλον το 2050 που εστιάζεται σε δράσεις σε τρεις βασικούς τομείς:

  • Την προστασία του φυσικού κεφαλαίου που υποστηρίζει την οικονομική ευημερία και την ευημερία των ανθρώπων;
  • αποδοτική χρήση των πόρων, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
  • Προστασία ανθρώπων από κινδύνους περιβαλλοντικής υγείας.

 

Το έργο έχει στόχο να συνεισφέρει στην βελτίωση αυτών των τριών βασικών τομέων με την εκπαίδευση του προσωπικού των εργαστηρίων περιβαλλοντικών δοκιμών έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούς τις βέλτιστες πρακτικές στα εργαστήρια τους , σε σχέση με:

  • Διατήρηση των φυσικών πόρων: το νερό, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα οποία καταναλώνονται σε εργαστηριακές δραστηριότητες
  • Εφαρμογή μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας υλικών πόρων και της ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό και φωτισμό, καθώς και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Προστασία των ανθρώπων από χημικούς ή βιολογικούς, με τη βοήθεια κατάλληλης πρόληψης της ρύπανσης των λυμάτων και  ασφαλή διαχείρισης αποβλήτων

 

Τα περισσότερα εργαστήρια , κυρίως τα πιο μικρά , δεν έχουν προσωπικό αφοσιωμένο ειδικά στην διαχείριση περιβάλλοντος. Έτσι είναι σημαντικό να ενδυναμώσουμε την εκπαίδευση όλων αυτών που δουλεύουν σε αυτά. Οι δεξιότητες των Πράσινων Εργασιών – η Ευρωπαϊκή Συνθετική Έκθεση CEDEFOP 2010 επιβεβαιώνει την ανάγκη για περιβαλλοντικές δεξιότητες και πράσινες εργασίες και το πρόγραμμα εργασίας  Education and Training 2020 επιβεβαιώνει την ανάγκη για ένα σύστημα  ECVET  για την επικύρωση και την αναγνώριση τον δεξιοτήτων που συνδέονται με την εργασία , την κινητικότητα και την γνώση.

Για αυτό οι εταίροι του έργου έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν αυτήν την ανάγκη και να σχεδιάσουν ένα έργο που θα αναφέρεται στην ανάπτυξη των περιβαλλοντικών δεξιοτήτων για τους εργαζόμενους στα εργαστήρια, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση για εφαρμογή του  ECVET και την εναρμόνιση των προγραμμάτων ΕΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από τα υπάρχουσα προσόντα ΕΕΚ που αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο μόνο. Όμως, η διακρατική φύση του έργου αυτού θα είναι ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη της  ανάπτυξης μιας κοινής πρότασης έως απάντηση στην ανάγκη που αναγνωρίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας μεταξύ των εργαστηρίων  από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες θα είναι πολύ θετική για τον καθορισμών βέλτιστων πρακτικών που θα εφαρμόζονται στο τομέα  και την προώθηση των εφαρμογών τους. Αυτό το έργο θα δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό υλικό στην διαχείριση περιβάλλοντος για να βοηθήσει την εκπαίδευση των τεχνικών των εργαστηρίων περιβαλλοντικών δοκιμών, και αυτούς που εργάζονται στα εργαστήρια  και αυτούς που εκπαιδεύονται για να γίνουν  οι μελλοντικοί επαγγελματίες. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα περιέχει μη τυπικούς ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους  και θα διαδοθεί για να πετύχει την ενσωμάτωση του στην ΕΕΚ.