5η Διακρατική Συνάντηση στις Βρυξέλλες


Η 5η και τελική συνάντηση του έργου ECVET-Lab συγκέντρωσε για μια τελευταία φορά τους εκπροσώπους από τους 7 οργανισμούς-εταίρους του έργου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), στις 19 Σεπτεμβρίου 2018.  Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Εργαστηρίων Μετρήσεων, Δοκιμών και Αναλυτικών Εργαστηρίων (EUROLAB), και είχε πολλαπλούς στόχους: τις τελικές διευθετήσεις του Τελικού Συνεδρίου του έργου το οποίο πραγματοποιήθηκε επίσης στις Βρυξέλλες; την ανασκόπηση και τελικά σχόλια προς τα αποτελέσματα και παραδοτέα του έργου καθώς και την τελική στρατηγική διάχυσης των στόχων και αποτελεσμάτων του.

Οι τελικές προετοιμασίες του Τελικού Συνεδρίου αφορούσαν τις διαδικασίες εγγραφής, την καταγραφή και διάχυση του συνεδρίου προς όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα, καθώς και τη διαχείριση του χρονοδιαγράμματος της ημερήσιας διάταξης. Οι εταίροι του έργου αξιολόγησαν επίσης τα αποτελέσματα και τις μεταφράσεις των αποτελεσμάτων του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στη μαθησιακή διαδικτυακή πλατφόρμα και στα περιεχόμενα των μαθησιακών ενοτήτων της πλατφόρμας. Μετά από μικρές αλλαγές, ο οδηγός και οι ενότητες δημοσιεύθηκαν και διατίθενται στην ιστοσελίδα του ECVET-Lab.

Το τελευταίο μέρος της συνάντησης αφορούσε το σχέδιο διάχυσης των τελικών αποτελεσμάτων του έργου και επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και τη βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωση του. Πολλές εταιρείες και εργαστήρια έχουν ήδη δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα και παραδοτέα του έργου, και αρκετοί εταίροι πρότειναν κάποιες ιδέες για να διατηρηθούν οι συνεργασίες οι οποίες δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του έργου ECVET-Lab, μετά την ολοκλήρωση του έργου.

 

Γράψτε ένα σχόλιο