Projekt ECVET-Lab


Działania laboratoriów badań środowiskowych mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Z doświadczenia wynika, że w wielu przypadkach oddziaływanie to można ograniczyć lub zlikwidować w opłacalny sposób, bez wpływu na bezpieczeństwo, które wręcz często można poprawić.

W ramach siódmego Programu działań UE na rzecz ochrony środowiska „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”, UE formułuje porywającą wizję przyszłości do roku 2050, która skupia się na działaniach w trzech obszarach:

  • ochrona kapitału naturalnego Unii, która wspiera rozwój gospodarczy i dobrostan ludzi;
  • stymulacja rozwoju społecznego i gospodarczego z efektywnym wykorzystaniem zasobów i niskoemisyjnego;
  • ochrona ludzi przed zagrożeniami dla zdrowia związanymi ze środowiskiem.

Celem projektu ECVET-LAB jest poprawa tych trzech kluczowych obszarów poprzez przeszkolenie pracowników laboratoriów badań środowiskowych, aby byli w stanie wdrożyć w swoich laboratoriach najlepsze praktyki dotyczące:

  • ochrony zasobów naturalnych (wody, energii, surowców) zużywanych podczas czynności laboratoryjnych
  • stosowania środków poprawy wydajności zasobów materiałowych i efektywności energetycznej względem sprzętu i oświetlenia, jak również energii odnawialnej
  • ochrony ludzi przed zagrożeniami chemicznymi lub biologicznymi za pomocą odpowiedniego zapobiegania skażeniu ściekami i bezpiecznego gospodarowania odpadami

Większość laboratororiów, szczególnie tych mniejszych, nie ma pracowników wyznaczonych konkretnie do zarządzania środowiskowego. Dlatego tak ważne jest, aby ulepszyć szkolenie osób, które już w nich pracują. „Umiejętności dla zielonych miejsc pracy – europejski raport syntetyczny CEDEFOP 2010” potwierdza zapotrzebowanie na umiejętności środowiskowe i zielone miejsca pracy, a program „Edukacja i szkolenie 2020” potwierdza zapotrzebowanie na system ECVET, który waliduje i uznaje zgromadzone umiejętności związane z pracą, mobilność i wiedzę.

Dlatego też partnerzy ECVET-Lab chcą odpowiedzieć na tę potrzebę i przygotowują projekt nakierowany na rozwijanie umiejętności środowiskowych pracowników laboratoriów, z uwzględnieniem zalecenia wdrożenia ECVET i zestrojenia programów VET w UE, poza istniejącą kwalifikacją VET uznawaną jedynie na poziomie krajowym. Ponadnarodowa natura tego projektu to kluczowy element, dzięki któremu uda się opracować wspólną propozycję, odpowiadającą na potrzeby zidentyfikowane na poziomie UE. Wymiana wiedzy i doświadczenia praktycznego pomiędzy laboratoriami z różnych krajów europejskich wpłynie bardzo pozytywnie na zdefiniowanie najlepszych praktyk mających zastosowanie do branży i wsparcie ich wdrażania. W trakcie projektu powstanie materiał szkoleniowy z zakresu zarządzania środowiskowego, mający stanowić uzupełnienie szkolenia dla techników laboratoriów badań środowiskowych – zarówno tych pracujących obecnie, jak i szkolonych w przyszłości. Niniejszy kurs zostanie udostępniony jako nieformalne, otwarte zasoby edukacyjne i szeroko rozpowszechniony, aby wejść do głównego nurtu formalnego kształcenia i szkolenia zawodowego