Rezultaty


IO1: System ECVET i ramy zapewniania kwalifikacji  [read more=”Read more” less=”Read less”]

Celem pierwszego rezultatu jest utworzenie ram zapewniania kwalifikacji na podstawie zasad europejskich narzędzi w zakresie przejrzystości kwalifikacji i kompetencji zdobytych szczególnie w miejscu pracy lub poprzez różne ścieżki uczenia się. W ten sposób dwa główne elementy projektu – kurs szkoleniowy IT, standard kwalifikacji dla techników laboratoryjnych i jego odniesienie do poziomu EQF – będą zatwierdzone na podstawie zastosowania rekomendacji systemu ECVET. Projekt ECVET-Lab ma na celu przedstawienie ponadnarodowej odpowiedzi na potrzebę szkoleniową dostrzeżoną na poziomie UE. Aby zagwarantować ponadnarodową wartość tego projektu, koniecznie trzeba rozpocząć tę inicjatywę od opracowania narzędzia, które zapewni wymiar europejski kursu – nie poprzez dalszą pracę nad równoważnością, ale dzięki pracy „u podstaw”, podjętej od samego początku opracowania nieformalnego C-VET. Ponadnarodowe uznanie projektu zostanie osiągnięte dzięki wspólnej pracy wstępnej partnerów na etapie propozycji w zakresie potrzeb szkoleniowych, ale również będzie wymagało ustanowienia wspólnych zasad i ram na poziomie UE.

Idea stojąca za tym rezultatem polega na zapewnieniu konkretnego, ale dającego się przenosić narzędzia – ram zapewniania kwalifikacji, które przeprowadzą partnerów przez dalszą integrację kursu ECVET-Lab z ich krajowymi programami kwalifikacji, wzmacniając tym samym powszechne zastosowanie systemu ECVET i innych unijnych narzędzi uznania w C-VET.

Rezultat ten będzie stanowił pierwszy krok na drodze do opracowania kursu ECVET-Lab, ale będzie też narzędziem ogólnym do przyszłego zastosowania na innych obszarach. Rezultat ten uwzględni propozycję ram, które można zastosować do zaprojektowania dowolnego kursu C-VET w krajach partnerskich poprzez ustanowienie zasad, zgodnie z którymi projektuje się ustawiczne szkolenie zawodowe.

[/read]

IO2: Przewodnik dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju ECVET – Lab  [read more=”Read more” less=”Read less”]

Ten rezultat projektu będzie miał na celu zebranie dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, których będą przestrzegać laboratoria badań środowiskowych i naukowe. Jest to zasadniczy etap określania standardu kwalifikacji/profilu kompetencji, gdyż ten drugi uwzględni wszystkie obowiązki, jakie świadomy technik laboratoryjny powinien mieć w celu realizacji dobrych praktyk środowiskowych w miejscu pracy.

Partnerzy będą szukać najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonych technologii i procesów w laboratoriach. Oznacza to, że będą przyglądać się innowacjom technologicznym, zrównoważonemu postępowaniu techników w miejscu pracy, wdrożeniu zrównoważonych procesów przez zespół zarządzający laboratorium oraz roli menedżerów, mających m.in. wspierać przyjęcie zrównoważonych praktyk przez techników. Oto niektóre tematy najlepszych praktyk:

  • Zarządzanie środowiskowe: struktura i obowiązki, dokumentacja, komunikacja, instrukcje dotyczące kontroli i monitoring
  • Odpady: zapobieganie, gospodarowanie, recykling, ponowne wykorzystanie
  • Ścieki: zapobieganie, zarządzanie, oczyszczanie, ponowne wykorzystanie
  • Emisja zanieczyszczeń atmosfery: zapobieganie, zarządzanie, oczyszczanie
  • Energia: zarządzanie energią, efektywność energetyczna
  • Woda: zarządzanie wodą, oszczędzanie wody
  • Substancje niebezpieczne: wybór/zastępowanie substancji, zarządzanie informacjami o zagrożeniach, warunki przechowywania i stosowania
  • Hałas: zapobieganie, zarządzanie sprzętem/czynności powodujące hałas, obniżenie poziomu hałasu

Dobre praktyki będą pochodzić z laboratoriów środowiskowych, ale i z innych rodzajów laboratoriów, pod warunkiem, że dadzą się przenieść na realia laboratoriów badań środowiskowych.

Ostatecznym etapem tego rezultatu będzie wydanie i publikacja przewodnika po najlepszych praktykach.

Przewodnik ten będzie szeroko rozpowszechniany wśród różnych grup docelowych: dostawcy C-VET dla technika laboratoriów badań środowiskowych, przeszkolony technik laboratoryjny, menedżerowie laboratoriów środowiskowych, ale też władze państwowe i instytucje, dla uzyskania szerszego wpływu polityk UE.

[/read]

IO3: Standard kwalifikacji/Profil kompetencji i moduły szkoleniowe ECVET – Lab  [read more=”Read more” less=”Read less”]

Celem trzeciego rezultatu pracy intelektualnej jest opracowanie i ustanowienie standardu kwalifikacji/profilu kompetencji dla techników laboratoriów badań środowiskowych i naukowych oraz modułów szkoleniowych podzielonych na jednostki rezultatów uczenia się. Termin „standard kwalifikacji” oznacza tu profil kompetencji, ponieważ w wielu krajach właśnie w ten sposób się go określa.

Standard kwalifikacji będzie szczegółowo opisywał minimum wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych osobie pracującej w obszarze laboratoriów środowiskowych, spełniającej ustalone kryteria zrównoważonego zarządzania branży. Treść efektów uczenia się będzie pochodzić z pracy już wykonanej w ramach rezultatu nr 1 i 2. Mówiąc precyzyjniej, dwoma filarami tego standardu kwalifikacji będą ramy zapewniania jakości ECVET ustanowione w ramach rezultatu nr 1 oraz Przewodnik pod dobrych praktykach zrównoważonego rozwoju ECVET – Lab w ramach rezultatu nr 2.

[/read]

IO4: Platforma informatyczna i treść kursu szkoleniowego ECVET – Lab [read more=”Read more” less=”Read less”]

Czwarty rezultat pracy intelektualnej to etap opracowywania projektowego narzędzia informatycznego, które uwzględni interaktywny, modułowy program nauczania kursu oraz testy oceny postępów, uzgodnione i określone w ramach trzeciego rezultatu pracy intelektualnej. Organizacja prowadząca działanie, MMC, specjalizująca się w obszarze opracowywania narzędzi informatycznych, będzie koordynowała zadania realizowane przez partnerów uczestniczących, do których należy NOVOTEC, Nireas-IWRC, ITeE-PIB i 3s. Ostatecznym celem otwartych zasobów edukacyjnych jest utworzenie wysoce interaktywnej platformy internetowej, poprzez którą technicy laboratoryjni będą szkoleni zgodnie ze stanem swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji.

Główną grupą docelową tego kursu będą technicy z laboratoriów badań środowiskowych w trakcie wdrażania projektu, ale grupa ta będzie się stopniowo zwiększać, gdyż w przyszłości ECVET-Lab ma być skierowany do większych grup docelowych i branż.

Opracowanie innowacyjnych narzędzi informatycznych odzwierciedla dwa filary projektu, czyli promocję kwestii zrównoważonego rozwoju i świadomości środowiskowej laboratoriów badań środowiskowych oraz walidację nieformalnego i pozaformalnego uczenia się opartego na pracy

z zastosowaniem europejskich narzędzi uznawania. Z tego też powodu platforma będzie tak skonstruowana, aby spełniać uzgodnione standardy, takie same lub równoważne z kwalifikacjami edukacji formalnej według określenia w Zaleceniu Rady Europejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się nieformalnego i pozaformalnego.

Kurs powstanie w języku angielskim, hiszpańskim, greckim i polskim. Wszyscy partnerzy zrealizują poniższe trzy zadania, z czego dwa pierwsze będę przebiegać równocześnie.

Rezultat ten będzie się skupiał głównie na jakości odzwierciedlonej w metodologii zastosowanej podczas przygotowania ostatecznej wersję kursu. Partnerzy będą tworzyć kurs stopniowo i włączać do niego zewnętrznych kontrybutorów do analizy materiałów, a następnie poprawią/ulepszą/przystosują kurs zgodnie z ich zaleceniami. Potem już tylko ostateczna kontrola i edycja. Kurs podlega weryfikacji przez grupę docelową – techników laboratorium środowiskowego, którzy dostarczą informacje zwrotne i zalecenia, a partnerzy je zbiorą i uwzględnią pod kątem wydania ostatecznej wersji kursu. W tym działaniu będzie uczestniczyć 100-150 zawodowców-wolontariuszy, co pozwoli uzyskać mocną gwarancję jakości.

[/read]